Podział działki Warka

Podział działki to proces, który może być czasami skomplikowany, ale również przynieść wiele korzyści. W Warce, miejscowości położonej w województwie mazowieckim, nie brakuje osób zainteresowanych podziałem swojej nieruchomości.

Podział działki może być korzystny zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i dla potencjalnych nabywców. Dzięki podziałowi można uzyskać mniejsze, bardziej atrakcyjne dla kupujących działki, które są łatwiejsze do zagospodarowania. Ponadto właściciel może zyskać na wartości swojej nieruchomości, gdyż ceny poszczególnych mniejszych działek mogą być wyższe niż cena całej działki rolnej, czy rolnej zabudowanej siedliskiem. Dodatkowo, podział pozwala na lepsze wykorzystanie terenu, np. poprzez budowę więcej domów jednorodzinnych lub innych obiektów.

 

Jak przebiega proces podziału działki?

Proces podziału działki w Warce przebiega podobnie jak w innych miejscowościach w Polsce. Najpierw należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, która określa, jakie budynki mogą być wzniesione na nowo powstałych działkach. Po uzyskaniu tej decyzji, właściciel musi zlecić geodecie wykonanie wstępnego projektu podziału geodezyjnego, który zostanie zaakceptowany przez Urząd miasta , poprzez wydanie postanowienia o podziale. Następnie geodeta zgłasza prace geodezyjną w Starostwie Powiatowym w Grójcu, gdzie przekazuje mapę z projektem podziału w celu zaewidencjonowania w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Do uzyskania decyzji zatwierdzającej podział niezbędny jest wiosek o zatwierdzenie projektu podziału, mapy podziału wraz z kopią protokołu przyjęcia granic nieruchomości. Kolejnym krokiem jest wpisanie nowych działek do ewidencji gruntów i budynków oraz przekazanie dokumentacji do sądu rejonowego w celu wpisania zmian do ksiąg wieczystych. Ta czynność wykonywana jest z urzędu, dlatego właściciel jedynie musi trochę poczekać, aby urzędy przekazały sobie wzajemnie niezbędne dokumenty i wprowadziły zmiany.

 

Co warto wiedzieć o podziale działki?

Przed przystąpieniem do podziału działki, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, podział może być możliwy tylko wtedy, gdy nie narusza on przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, a także wydzielane działki będą miały zapewniony dostęp do drogi publicznej w postaci drogi wewnętrznej, bądź służebności przejazdu. Po drugie, należy pamiętać, że koszty związane z podziałem działki ponosi jej właściciel – obejmują one m.in. opłaty za wypisy, kopie map sytuacyjnych i innych niezbędnych załączników do wniosku o podział, koszt usługi geodezyjnej, ewentualnie koszty notarialne, o ile właściciel będzie zbywał działki. Warto również sprawdzić, czy działka nie jest objęta ochroną konserwatorską lub znajduje się na terenie chronionym przyrodniczo.