Podział działki Kozienice

Kupno działki budowlanej to marzenie wielu Polaków, którzy chcą zbudować swój wymarzony dom. Jednak nie zawsze nabywana nieruchomość ma odpowiednie wymiary czy kształt, dlatego często konieczny jest podział działki. W Kozienicach, podobnie jak w innych miejscowościach, obowiązują określone przepisy i procedury, które trzeba przestrzegać. W artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące podziału działki w Kozienicach.

Podział działki to proces, który polega na wydzieleniu z istniejącej nieruchomości jednej lub kilku nowych działek o mniejszych powierzchniach. Jest możliwe również wydzielenie działek budowlanych z kilku działek ewidencyjnych np. wtedy gdy są zbyt wąskie na prawidłowe zagospodarowanie terenu. Wtedy numeracja nowych działek zaczyna się od kolejnych wolnych liczb całkowitych w danym obrębie geodezyjnym. W Kozienicach i w całej Polsce procedura ta jest uregulowana prawnie i wymaga spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim, należy zgłosić wniosek o podział działki do właściwego organu administracji rządowej - w przypadku Kozienic będzie to Urząd Miasta i Gminy Kozienice. Na podstawie Miejscowego Planu zagospodarowania terenu sporządzamy plan sytuacyjny z propozycją podziału oraz opis granic nowo powstałych działek. W miejscowościach gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź obecny nie obowiązuje należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Urząd Miasta i Gminy opiniuje nasz wniosek wydając Postanowienie o podziale. Wtedy przechodzimy do kolejnego etapu jakim jest zgłoszenie pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym. Geodeta z Geofox kompletuje operat techniczny zawierający mapę z projektem podziału w celu zaewidencjonowania w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Następnie mapa podziału wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu podziału trafia do Urzędu Miasta i Gminy, gdzie wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział. Stronom przysługuje termin na wniesienie odwołania, po upływnie którego decyzja staje się ostateczna. Ostatnim etapem jest przekazanie innym organom tj. Wydział Ksiąg Wieczystych czy Ewidencja gruntów i budynków dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian. Nowe działki stają się widoczne w Geoportalu powiatu kozienickiego, rejestrze gruntów czy w Księdze Wieczystej. Jest to niezbędne do kolejnego procesu jakim jest np. budowa budynku.

 

Warunki podziału działki

Ważnym aspektem podziału działki są warunki, które muszą być spełnione, aby podział był możliwy. Przede wszystkim, nowo powstałe działki muszą mieć dostęp do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej o odpowiedniej szerokości. Ponadto, działki powinny spełniać wymogi określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku Kozienic, warto sprawdzić obowiązujące przepisy i wytyczne w Urzędzie Miasta Kozienice.

Podział działki wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Komplet dokumentów niezbędnych do podziału leży po stronie inwestora. Należy zakupić wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Wypis z rejestru gruntów i budynków, kilka kopii map sytuacyjnych, czy odpis skrócony z Księgi Wieczystej. Wykonanie geodezyjnego podziału działki przez uprawnionego geodetę jest kosztem wycenianym w tysiącach złotych. W Geofox to usługa wyceniana indywidualnie, zależna od wielkości dzielonej nieruchomości i ilości nowopowstałych działek. Warto również pamiętać o ewentualnych opłatach notarialnych oraz kosztach związanych z uzyskaniem niezbędnych dokumentów i zaświadczeń, o ile właściciel będzie zbywał działki.